Prepoznavanje geomorfoloških oblik kvartarnih pobočnih sedimentov na območju Vipavske doline

Ekskurzija Geomorfološkega društva Slovenije
7. 5. 2016

PREPOZNAVANJE GEOMORFOLOŠKIH OBLIK KVARTARNIH POBOČNIH SEDIMENTOV NA OBMOČJU VIPAVSKE DOLINE

Ekskurzijo bo vodil dr. Tomislav Popit.

Doktoriral je iz fosilnih pobočnih sedimentov z naslovom naloge “Mehanizmi transporta in sedimentacijski procesi kvartarnih pobočnih sedimentov na območju Rebrnic« (http://drugg.fgg.uni-lj.si/5433/).

Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, Privoz 11, 1000 Ljubljana
e-mail: tomi.popit@ntf.uni-lj.si

Edinstven vpogled v različne pobočne procese v naravi, kjer lahko ob hkratnem raziskovanju značilnosti sedimentov fosilnih plazov opazujemo tudi aktivnost recentnih procesov plazenja, je prav gotovo območje Vipavske doline. Pod čelom velikega narivnega roba na pobočjih Nanosa in Trnovskega gozda se v obliki posameznih sedimentnih teles pojavljajo obsežne akumulacije karbonatnega grušča, ki so nastale z različnimi mehanizmi transporta in sedimentacijskimi procesi. Podrobne raziskave sedimentnih teles kažejo, da sta zgradba in geneza kvartarnih sedimentov izredno kompleksni in raznoliki, kar pa ne velja za njihova površja, ki večinoma predstavljajo karbonatni grušč, ponekod sprijet v pobočno brečo. S podrobnim proučevanjem lastnosti površja posameznih sedimentnih teles je mogoče prepoznati značilne geomorfološke elemente, ki jih vsebujejo sedimenti, nastali kot posledica rotacijskih in rotacijsko-translacijskih zdrsov, drobirskih in blatno-drobirskih plazov in tokov. Prav tako je mogoče prepoznati posamezna sedimentna telesa, ki so nastala kot posledica kompleksnejših gruščnatih plazov, znotraj katerih se posamezni tipi transporta medsebojno prepletajo in prekrivajo. Na ekskurziji bodo predstavljeni rezultati podrobnih raziskav pobočnih sedimentov, kjer si bomo lahko ogledali nekatere tipične primere gravitacijskih premikanj in spoznali, da je geološka predispozicija, tako regionalna kot lokalna, eden od ključnih členov pri oblikovanju površja in razumevanju geomorfnih oblik na območju Vipavske doline.

Načrtovan potek ekskurzije: uvodoma se bomo seznanili s problematiko na razgledni točki Sv. Socerb, kasneje pa se med drugim ustavili na terenskih točkah Rebrnice, Stogovce in plazu Selo. 

Zbirališče: zberemo se 7. maja v Vipavi na Glavnem trgu ob 8.45 uri, kjer se bomo po potrebi razporedili po vozilih (tisti, ki želijo prej popiti kavo ali čaj, se zberejo ob 8.00 uri v Baru Marjanca na vzhodni strani trga).

Prijava: prosimo vas za najavo udeležbe, zaradi lažje organizacije. Prijave zbira tajnik društva, Jure Tičar (jure.ticar@zrc-sazu.si).

Udeležba na ekskurziji je brezplačna.

Za IO
Mateja Ferk